Lecturers

David Maguire

Darren Burns

Hong Bing

Xu Jia

Chang Chen-wei

Shen Guolin

Sun Shaojing

Zhou Baohua

Copyright © School of Journalism, Fudan University 2016