Lecturers

David Maguire

Doug Young

Hong Bing

Liu Jingfang

Liu Yong

Shen Guolin

Sun Shaojing

Zhou Baohua

Copyright © School of Journalism, Fudan University 2014